Одлука о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије

На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07 и 65/08) и члана 44. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 9/02, 87/02, 61/05 – др. закон, 66/05, 101/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 85/06 и 86/06 – исправка),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије

"Службени гласник РС", бр. 71 од 25. јула 2008, 44 од 9. јуна 2009, 37 од 31. маја 2011, 19 од 13. марта 2012, 86 од 5. септембра 2012, 102 од 26. октобра 2012, 56 од 28. јуна 2013, 87 од 4. октобра 2013, 64 од 20. јуна 2014, 114 од 23. октобра 2014, 59 од 2. јула 2015, 80 од 30. септембра 2016, 101 од 16. децембра 2016, 115 од 22. децембра 2017, 50 од 29. јуна 2018, 54 од 13. јула 2018, 84 од 2. новембра 2018, 84 од 29. новембра 2019, 140 од 20. новембра 2020, 104 од 5. новембра 2021, 125 од 17. децембра 2021.

1. Образује се Фонд за младе таленте Републике Србије (у даљем тексту: Фонд), као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, и то као глава у оквиру раздела Министарства омладине и спорта.*

*Службени гласник РС, број 64/2014

2. Фонд се образује у циљу стварања могућности за подршку у финансирању школовања и усавршавања младих талената.

Задатак Фонда је да:

– стипендира до 500 најбољих студената*** на студијама другог и трећег степена на универзитетима земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA – European Free Trade Association) и на водећим светским универзитетима, у висини до 1.250.000 динара по студенту у току једне школске године;*

– стипендира до** 1050**** најбољих студената завршне године основних академских студија и до** 500*** студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија, у износу до** 32.000**** динара (нето) месечно по студенту;**

– учествује у финансирању стручне праксе (студијских путовања), у току једне школске године, за до 200 најбољих студената у висини до 200.000 динара по студенту, у земљама Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину;**

– обезбеди награде ученицима средњих школа* за постигнуте успехе на признатим* такмичењима у земљи и иностранству;

– брисана је ранија алинеја 5. (види тачку 1. Одлуке – 44/2009-5)

*Службени гласник РС, број 44/2009

**Службени гласник РС, број 56/2013

***Службени гласник РС, број 140/2020

****Службени гласник РС, број 125/2021

3. Финансијску помоћ из тачке 2. ове одлуке могу остварити млади таленти под следећим условима, и то:

– да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;

– да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице.

Финансијску помоћ из тачке 2. став 2. ал. 1. и 2. ове одлуке могу остварити студенти под следећим условима:

– да им је просечна оцена најмање 8,50 у току претходних студија*;

– да су положили све испите из претходних година студија;*

– да нису навршили 25 година живота – за студенте студија првог степена, тј. студенте основних академских студија, односно 27 година – за студенте студија другог степена, тј. завршне године* мастер академских студија**, односно 29 година живота – за студенте студија трећег степена.*

Финансијску помоћ из тачке 2. став 2. алинеја прва ове одлуке могу остварити студенти под условом да су најмање једну годину основних студија похађали и завршили на акредитованим високошколским установама у Републици Србији.**

*Службени гласник РС, број 44/2009

**Службени гласник РС, број 56/2013

4. Студенти којима се додељује финансијска помоћ из тачке 2. став 2. алинеје прва и друга ове одлуке имају обавезу да раде у Републици Србији најмање пет година по завршетку студија, или да у том року најмање три године буду пријављени и евидентирани у Националној служби за запошљавање.*

*Службени гласник РС, број 56/2013

5. Награде из тачке 2. став 2. алинеја 4. ове одлуке додељују се ученицима средњих школа за постигнуте успехе на међународним и републичким такмичењима у максималном износу од 200.000 динара и минималном износу од 20.000 динара.*

*Службени гласник РС, број 44/2009

6. Председник Фонда је:*

– Вања Удовичић, министар омладине и спорта.*

Чланови Фонда су:*

- Синиша Мали****, министар финансија**

- Бранко Ружић, први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја;*5

- Маја Гојковић, потпредседница Владе и министар културе и информисања;*5

– проф. др Владан Ђокић, ректор Универзитета у Београду;*6

– академик Владимир Костић***, председник Српске академије наука и уметности.*

*Службени гласник РС, број 87/2013

**Службени гласник РС, број 114/2014

***Службени гласник РС, број 59/2015

****Службени гласник РС, број 50/2018

*****Службени гласник РС, број 140/2020

*6Службени гласник РС, број 104/2021

7. Средства за намене из тачке 2. ове одлуке утврђују се у буџету Републике Србије, а у складу са примањима и фискалним могућностима буџета Републике Србије, на предлог Министарства омладине и спорта.

У зависности од висине средстава из става 1. ове тачке, Фонд утврђује износе награда и број стипендија за сваку календарску годину.*

*Службени гласник РС, број 44/2009

8. Врсте и критеријуме за давање финансијске помоћи из тачке 2. ове одлуке утврдиће Фонд, на предлог Министарства омладине и спорта.

9. Прикупљање и евиденцију података потребних за пружање финансијске помоћи из тачке 2. ове одлуке обавља Министарство омладине и спорта и доставља их Фонду на разматрање и одлучивање.

10. За реализацију одлука Фонда надлежно је Министарство омладине и спорта.

11. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 56/05, 64/05, 40/07 и 71/07).

12. Министарство омладине и спорта ће од Министарства просвете преузети сву документацију у вези са досадашњим радом фонда из тачке 11. ове одлуке.

13. Неутрошена средства за рад фонда из тачке 11. ове одлуке, опредељена у буџету Републике Србије за 2008. годину, у оквиру раздела 3 – Влада, Глава 3.13 – Фонд за младе таленте, усмериће се преко текуће буџетске резерве у раздео 22 – Министарство омладине и спорта као Глава 22.4 – Фонд за младе таленте.

14. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-2732/2008-3

У Београду, 24. јула 2008. године

Влада

Први потпредседник Владе –

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије: "Службени гласник РС", број 54/2018-75

2. Ова одлука се примењује и на стипендирање студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија у текућој школској години, у складу са обимом средстава опредељених у буџету Републике Србије за 2018. годину.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Партнери

Top